drzewo nawigacyjne

Konfiguracja serwera DHCP

Funkcje

Na rysunku obok pokazana jest organizacja modułu DHCP.drzewo nawigacyjne

Grupy DHCP

Funkcja ta służy do ewidencji grup dla serwera DHCP. Pozwalają one na uporządkowanie pozostałych elementów związanych z konfiguracją DHCP. Na przykład grupą może być lokalizacja sieci. Wówczas wszystkie elementy związane z daną miejscowością są przyporządkowane do jednej grupy.

Właściwościami grupy DHCP są nazwa i nazwa pliku wyjściowego. Dla każdej grupy jest tworzony niezależny plik konfiguracyjny. Poza tym każda grupa ma określony serwer do automatycznego przesyłania plików konfiguracyjnych. Określone jest miejsce wgrywania plików konfiguracyjnych serwera DHCP, jak również miejsce wgrywania plików konfiguracyjnych modemów.

Prędkości przesyłu danych

Do prawidłowej konfiguracji niezbędne jest jednoznaczne określenie prędkości przesyłu danych. Prędkość przesyłu jest jedną z cech produktu (pozycji konta abonenckiego). Poprzez powiązanie pozycji konta abonenckiego z konkretnym posiadanym przez abonenta modemem można ustalić maksymalną przepustowość danych dla danego modemu.

Produkty

form produktyKażdy produkt będący usługą internetową musi mieć przypisaną prędkość przesyłu. Powiązanie to umożliwia skompletowanie informacji niezbędnych do wygenerowania plików konfiguracyjnych dla modemów i serwera DHCP.

Nagłówki plików DHCP

Pliki konfiguracyjne dla serwera DHCP są podzielone na nagłówek i pozycje związane z poszczególnymi modemami. Nagłówek pliku jest przypisany do określonej grupy DHCP i zawiera nazwę pliku z nagłówkiem. Pliki te nie są przechowywane w bazie danych. Znajdują się na dysku w podkatalogu DHCPFiles/Headers w katalogu aplikacji SysBerg.Teles.

Plik naglowekNagłówkiem jest część pliku niezależna od parametrów modemów. Zwykle jest to definicja podsieci i urządzeń infrastruktury sieciowej nie związanych z abonentem. Przykładowy nagłówek pliku pokazany jest poniżej.

Dalszą część pliku stanowią linie związane z poszczególnymi modemami i zostanie ona opisana poniżej.

 

 

 

 

 

 

Szablony dla modemów

form szablony modemow 1Dla każdego modelu modemu należy zdefiniować tak zwany szablon, który jest używany przy generowaniu dalszej części pliku konfiguracyjnego serwera DHCP opisanego powyżej. Szablon może zawierać definicję pliku konfiguracyjnego modemu i wówczas jest niezależny od prędkości przesyłu danych (pliki konfiguracyjne są generowane na bieżąco na podstawie ustawień konta abonenckiego i modemu). Inną możliwością jest szablon przypisany do grupy DHCP, modelu modemu i prędkości przesyłu danych. Pliki konfiguracyjne są określone dla każdego możliwego stanu modemu. Najważniejsze są pola w sekcji Szablony, Plik konfiguracyjny DHCP i Pliki. Zawierają one wzorce linii pliku konfiguracyjnego DHCP dla modemu i dla interfejsu MTA oraz terminalu. Szablon pliku konfiguracyjnego dla modemu znajduje się w sekcji Pliki. Szablony zawierają specjalne pola ujęte w nawiasy kwadratowe, w których miejsce są podstawiane odpowiednie dane pobierane z właściwości konkretnego modemu.

Dopuszczalne wartości pól specjalnych dla pliku konfiguracyjnego DHCP:
[NAME] – nazwa hosta (modemu)
[MAC] – adres MAC modemu lub interfejsu MTA
[IP] – adres IP modemu lub interfejsu MTA
[FILE] – nazwa pliku konfiguracyjnego (jeden z plików określonych w sekcji Pliki szablonu)
[HOST] – nazwa hosta dla MTA
[DOMAIN] – nazwa domeny dla MTA

Na podstawie danych modemu, wykupionych usług i szablonu generowana jest dalsza część pliku konfiguracyjnego dla DHCP dołączana do opisanego wcześniej nagłówka pliku.

Dla szablonu pliku konfiguracyjnego modemu dopuszczalne wartości pól specjalnych mogą przyjmować wartości:
[STATE] – stan modemu
[TERM_NUMBER] – liczba terminali
[TERM_MAC] – adres MAC terminalu
[TERM_IP] – adres IP terminalu
[UPLOAD_SPEED] – prędkość przesyłu danych
[DOWNLOAD_SPEED] – prędkość przesyłu danych
[ADDRESS_MAC] – adres MAC modemu
[ADDRESS_IP] – adres IP modemu
[TERM_FOR_ALL] – linia zaczynająca się od tego znacznika jest powtarzana dla każdego modemu, na przykład sekwencja:

[TERM_FOR_ALL]CpeMacAddress [TERM_MAC];

dla abonenta posiadającego trzy modemy zostanie w pliku konfiguracyjnym zamieniona na:

CpeMacAddress 00:16:e6:dc:da:dd;
CpeMacAddress 10:1f:74:b6:aa:65;
CpeMacAddress fc:75:16:9f:3b:39;

Pola znajdujące się w sekcji Ustawienia DHCP na formularzu szablonu są automatycznie kopiowane do właściwości nowo zakładanego w systemie modemu i mogą być również wykorzystane do generowania plików konfiguracyjnych.

Pule numeracyjne adresów IP

form pule numeracyjne IPPule numeracyjne zawierają grupy adresów IP wykorzystywane przy nadawaniu adresów urządzeniom dostępowym używanym przez abonentów.

Pula numeracyjna może być zdefiniowana przez adres początkowy i końcowy (adresy wchodzące w skład grupy numeracyjnej są wówczas generowane przy zatwierdzaniu formularza) lub wpisywane bezpośrednio jako pozycje grupy numeracyjnej. Druga opcja powinna być wykorzystywana gdy numeracja nie jest ciągła.

Każda grupa ma dodatkowo parametry określające czy może być używana do generowania adresów dla modemów, dla terminali lub adresów publicznych.

 

Budynki

form budynkiKażdy budynek powinien być przypisany do puli numeracyjnych. Określa się przypisanie do puli adresów publicznych, adresów dla modemów i adresów dla terminali.

 

 

 

 

 

 

 

Modemy

form modemyWe właściwościach modemu dodane są pola niezbędne do prawidłowego generowania plików konfiguracyjnych dla serwera DHCP. Pola te są na rysunku zaznaczone kolorem czerwonym. Modem należy przypisać do grupy DHCP, określić jego nazwę hosta i domeny MTA oraz stan. Stan modemu jest używany do wyboru odpowiedniego pliku z szablonu modemu opisanego we wcześniejszym rozdziale lub uzupełnienia pól specjalnych w szablonie pliku konfiguracyjnego.

Wolne adresy IP

System umożliwia odnajdowanie pierwszego wolnego adresu IP z puli przypisanej do budynku abonenta będącego użytkownikiem modemu. Do znalezienia adresu służą przyciski po prawej stronie pól zawierających adresy IP. Po naciśnięciu przycisku pierwszy wolny znaleziony adres jest wpisywany w odpowiednie pole.

Zlecenia zmian DHCP

zlecenia zmian dhcpKażda operacja dodania lub edycji modemu powoduje wygenerowanie dla niego pliku konfiguracyjnego zgodnie z szablonem przypisanym do modemu. Plik może być przesłany na określony w Grupie DHCP serwer FTP. Po wygenerowaniu pliku konfiguracyjnego jest tworzone Zlecenie zmiany DHCP zawierające wygenerowany plik, czas generacji i przypisanie do abonenta. Zlecenia te są dostępne w trybie podglądu i stanowią archiwum (log) wszystkich zmian konfiguracji modemów.

 

 

Konto abonenckie

form konto abonenckie zasobyZakładka Zasoby

Na formularzu konta abonenckiego znajduje się zakładka Zasoby zawierająca dane o posiadanych przez abonenta Zasobach.

Pozycja konta abonenckiego

form items actionsPo zatwierdzeniu zmian w pozycji konta abonenckiego (po dodaniu lub edycji) pojawi się formularz do wyboru czynności związanych z daną pozycją konta abonenckiego. W celu powiązania pozycji konta z modemem należy zaznaczyć pole Modem, a w znajdujące się obok pole tekstowe wpisać adres MAC modemu. Adres można również zeskanować korzystając z kodu kreskowego na obudowie lub opakowaniu modemu.

form konto abonenckie modemJeżeli wpisany adres MAC znajduje się w bazie modemów po naciśnięciu przycisku OK otworzy się okno z danymi modemu w trybie edycji. Jeżeli wpisanego adresu nie ma w bazie modemów otworzy się okno do dodania nowego modemu w bazie. Po zatwierdzeniu danych modemu w polu Modem przy pozycji konta abonenckiego pojawią się dane wybranego modemu.

 

 

 

 

Generowanie plików

Pliki konfiguracyjne modemów są generowane na bieżąco po każdej zmianie parametrów modemu. Po zdefiniowaniu wszystkich elementów konfiguracyjnych można generować pliki konfiguracyjne dla serwera DHCP. Służy do tego funkcja [Generuj pliki dla DHCP] (924) dostępna w menu nawigacyjnym.