Schemat

Firma Schomberg Polska pragnie zaprezentować i przybliżyć Państwu opracowany przez naszą firmę komputerowy system kompleksowej obsługi abonenta SysBerg.Teles. Jest to zaawansowany system dedykowany dla operatorów telewizji kablowej, dostawców internetu oferujących usługi telewizji analogowej, telewizji cyfrowej, dostępu do internetu, telefonii. Stanowi dla tych firm „strategiczny” system informatyczny i jest jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Do najważniejszych funkcji tego systemu należy ewidencja klientów i aktywności w korzystaniu z oferowanych przez operatora usług, rejestrowanie kont abonenckich (umów), prowadzenie rozliczeń, automatyczne naliczanie należności, analiza zaległości płatniczych, analiza sprzedaży, przechowywanie pełnej historii rozliczeń z klientem, obsługa zgłoszeń serwisowych, zarządzanie elementami infrastruktury technicznej, zarządzanie gospodarką materiałową. Obecnie SysBerg.Teles obsługuje na terenie całego kraju ponad 200 tys. abonentów.

 

Schemat

 

Cechy funkcjonalne systemu

 

Baza abonentów

 • dane identyfikacyjne abonenta,
 • dane teleadresowe miejsca instalacji, dane teleadresowe do faktur i naliczeń, dane teleadresowe do korespondencji,
 • automatyczne generowanie i przyporządkowanie każdemu klientowi odrębnego rachunku bankowego – polecane dla firm korzystających z systemu płatności masowych,
 • przydzielanie klientów poszczególnym handlowcom,
 • grupowanie abonentów.

Konta abonenckie

 • przypisywanie usług do abonenta,
 • określenie rodzaju dokumentów naliczeniowych,
 • definiowanie okresów obowiązywania usług i cen (system pozwala na definiowanie sprzedaży usług w przyszłości, definiowanie przerw w świadczeniu usług),
 • promocje,
 • dołączanie załączników elektronicznych do kont abonenckich (np. zeskanowane dokumenty tożsamości, umowy).

Zarządzanie zasobami sprzętowymi

 • gospodarowanie wszystkimi posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami (modemy, karty sieciowe, routery), posiadana flota transportowa, elementy niematerialne takie jak licencje oprogramowania, ustawienia sieciowe przypisane do abonenta,
 • przypisywannie zasobów sprzętowych do abonenta i do usługi realizowanej na jego rzecz.

Obsługa sprzedaży

 • definiowanie grup autofakturowania i przypisywanie im okresów rozliczeniowych,
 • automatyczne wystawianie i drukowanie serii faktur lub naliczeń w oparciu o przypisanie konta abonenckich do konkretnej grupy,
 • drukowanie seryjne na drukarkach posiadanych przez operatora lub w wyspecjalizowanej firmie zajmującej się wydrukami masowymi – w tym przypadku SysBerg.Teles generuje specjalny plik przesyłany elektronicznie do centrum wydruków masowych,
 • eksport wystawionych faktur do formatu pdf, w którym mogą zostać wystawione do pobrania przez abonenta bezpośrednio z portalu abonenckiego,
 • dodawanie do faktur informacji o połączeniach telefonicznych, odsetkach, saldzie,
 • wydruk wypełnionionego dowodu wpłaty z kodem kreskowym,
 • edycja szablonów dokumentów,
 • wystawianie faktur pojedynczych,
 • faktury korygujące,
 • duplikaty faktur.

Rozrachunki

 • obsługa kasy i wpłat bankowych ręcznie lub automatycznie w oparciu o kody kreskowe dokumentów sprzedażowych),
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
 • automatyczny import plików z wyciągami bankowymi (dotyczy systemu płatności masowych opartych na zindywidualizowanych dla każdego abonenta rachunkach bankowych),
 • tworzenie raportów kasowych,
 • rozrachunek na kontach abonenckich,
 • kalkulowanie salda na koncie abonenckim,
 • przeglądanie i drukowanie informacji o historii kont abonentów (rozliczeń z klientem),
 • filtrowanie abonentów wg liczby nierozliczonych okresów, wielkości zadłużenia,
 • generowanie zleceń serwisowych na wyłączenie usługi z tytułu zadłużenia,
 • generowanie wezwań do zapłaty,
 • generowanie potwierdzeń sald na określony dzień,
 • generowanie not odsetkowych w oparciu o naliczone i zarejestrowane na koncie abonenckim odsetki od nieterminowych wpłat,
 • wysyłanie pocztą elektroniczną informacji o aktualnym saldzie dla abonentów.

Cenniki

 • definiowanie produktów, z których budowane są pozycje cenników,
 • definiowanie cenników i okresu ich obowiązywania;
 • automatyczna aktualizacja cen dla kont abonenckich w oparciu o zmiany wprowadzone do cennika.

Zlecenia serwisowe

 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń w Biurach Obsługi Klienta lub w Call Center,
 • zarządzanie zleceniami przez kierowników służb serwisowych,
 • definiowanie kolejności realizacji oraz priorytetów dla poszczególnych zleceń serwisowych,
 • przydzielanie zlecenia konkretnym pracownikom służb serwisowych,
 • bieżąca kontrola stanu zaawansowania zleceń,
 • historia zleceń serwisowych,
 • automatyczne tworzenie zleceń serwisowych w trakcie tworzenia innych dokumentów w biurach obsługi klienta (np. zlecenie instalacji usługi w trakcie rejestrowania nowej umowy z abonentem, zlecenie odłączenia usługi z tytułu zadłużenia),
 • kontrola czasu pracy pracowników.

Sprawozdania i raporty

 • definiowanie sprawozdań, zestawień i wydruków (np. raport sprzedaży usług, rejestry VAT, zestawienia dokumentów sprzedażowych, sprawozdania dla zarządu i służb analitycznych),
 • definiowanie parametrów wywołania dla raportów,
 • graficzny projektant wydruków,
 • automatyczny eksport danych do kilkunastu formatów plików (np. Excel, HTML, dBase, SQL).

Baza pracowników

 • definiowanie właściwości pracowników obsługujących system SysBerg.Teles,
 • podział na operatorów systemu i pracowników wykonujących zlecenia serwisowe,
 • nadawanie uprawnień do modułów i funkcji systemu.

Telefony

 • import i analiza wycenionych połączeń telefonicznych bezpośrednio z systemu taryfikacyjnego,
 • automatyczne dodawanie pozycji sprzedaży i bilingu do faktur wystawianych w procesie sprzedaży masowej dla klientów usług telefonicznych w oparciu o dokonany import,
 • zarządzanie własną pulą numeracji stacji telefonicznych,
 • przypisywanie poszczególnych numerów do grup (np. numery złote i srebrne),
 • przypisywanie numerów do abonentów,
 • eksport książki telefonicznej w formie elektronicznej do TP SA.

Gospodarka materiałowa

 • standardowa funkcjonalność gwarantuje prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych na poszczególnych kontach magazynowych.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

 • eksport i import danych do systemów finansowo-księgowych,
 • możliwość automatycznej dekretacji zapisów na kontach analitycznych,
 • ewidencja i automatyczne generowanie poleceń zapłaty dla systemów bankowych na podstawie zdefiniowanych na kontach abonenckich usług,
 • możliwość współpracy z dowolnym systemem zewnętrznym w ramach gromadzonych w systemie danych.

Telewizja cyfrowa

 • ewidencja urządzeń (set-top box) zainstalowanych u klienta,
 • ewidencja kart klienckich,
 • przypisywanie pakietów kanałów do kart i klientów,
 • komunikacja i wymiana danych z systemem dostarczania i kodowania sygnału np. Conax,
 • automatyczne włączanie i wyłączanie dostępu do usług w systemie dostarczania i kodowania sygnału.

Abonencki portal internetowy

 • dostęp przez przeglądarkę internetową,
 • informacja o aktualnie wykupionych usługach,
 • informacja o aktualnym saldzie na koncie abonenckim,
 • informacja o wystawionych dokumentach sprzedażowych z możliwością pobrania ich w formacie pdf,
 • informacja o dokonanych wpłatach,
 • zgłaszanie awarii.

 

Architektura systemu

System Sysberg.Teles wykorzystuje relacyjną bazę danych standardu SQL. Serwer bazy danych może być zaimplementowany na platformie Linux lub Windows.

Na potrzeby dalszego rozwoju stworzyliśmy własny framework, który w znacznej mierze przyczynił się do wzrostu tempa rozwoju naszej aplikacji. Pozwoliło to zautomatyzować większość najczęściej wykonywanych czynności. Dzięki temu ujednolicony został interfejs użytkownika, ponieważ wszystkie moduły korzystają z okien tego samego typu, na których może znaleźć się wiele standardowych elementów.

Dostęp do modułów i funkcji systemu może być indywidualnie konfigurowany dla każdego użytkownika. Dzięki temu interfejs nie jest przeładowany, a dostęp do danych jest ściśle kontrolowany.

Dzięki zastosowanej technologii system posiada możliwość pracy zdalnej. Istnieje również możliwość pracy terminalowej z wykorzystaniem technologii zdalnego pulpitu. Pozwala to na połączenie z systemem z poziomu stacji roboczych z zainstalowanym systemem Linux.

System powstał na bazie doświadczeń i realnych potrzeb naszych klientów. Stale wzbogaca się o nowe funkcje.

Jeśli oferowane przez nas rozwiązanie zainteresowało Państwa nasi konsultanci chętnie zorganizują indywidualną prezentację systemu SysBerg.Teles. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia jej terminu i zakresu.