Dodawanie nowego użytkownika systemu SysBerg.Teles należy rozpocząć od dodania nowego użytkownika do bazy danych. Można to zrobić bezpośrednio z aplikacji do zarządzania bazą np. IBExpert lub używając narzędzia bazy danych GSEC.

Dodawanie użytkownika do bazy danych przy pomocy GSEC.

Narzędzie GSEC znajduje się najczęściej w podkatalogu BIN w katalogu, gdzie zainstalowana jest baza FireBird.

gsec -user NAZWAUZYTKOWNIKA -password haslo

W miejsce NAZWAUZYTKOWNIKA i haslo należy wstawić oczywiście prawidłowe dane do zalogowania jako administrator np. SYSDBA. Po uruchomieniu pojawia się okno konsoli ze znakiem

GSEC>

Komendą display możemy wyświetlić listę aktualnych użytkowników bazy danych.

GSEC> display

user name                      uid   gid     full name
——————————————————————–
SYSDBA                          0     0
DEMO                             0     0      Demo Demo Demo

Jak widać w przykładzie w bazie założono dwóch użytkowników (DEMO i SYSDBA).

Komendą add NAZWAUZYTKOWNIKA -pw haslo możemy dodać nowego użytkownika.

GSEC> add TEST -pw haslo

Aby sprawdzić wynik działania komendy add ponownie używamy display.

GSEC> display

user name                      uid   gid     full name
——————————————————————–
SYSDBA                          0     0
DEMO                             0     0      Demo Demo Demo
TEST                               0     0

Opuszczamy GSEC komendą quit.

Kolejnym krokiem jest dodanie użytkownika do tabeli APP_USERS.

Jeżeli użytkownik systemu ma być dostępny na liście pracowników w rozwijanych listach formularzy należy dodać go do tabeli HR_EMPLOYEE. Ważne jest aby wartość pola EMPLOYEE_ID była równa polu USER_ID w tabeliAPP_USERS.

Po każdej edycji danych w tabelach należy pamiętać o zatwierdzeniu transakcji w bazie danych.